3. Renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouw De Wingerd (incl. 24-uurs rouwkamer)

PlanonderdelenPlanonderdeel 00 betreft de minimale uitvoering van het plan. Planonderdelen 01 t/m 05 betreft wensen, zoals deze in het overleg met de gebruikers naar voren is gekomen. Het is de intentie van het college van kerkrentmeesters om alle onderdelen onverkort uit te voeren.


Planonderdeel 00: renovatie en verduurzaming
De gebouwrenovatie omvat o.a. het vervangen van dakpannen, dakgoten, voegwerk, gevelstucwerk, schilderwerk, rioolleidingen, toiletgroepen en plafondplaten. De verduurzaming omvat o.a. het aanbrengen van dak-, gevel- en vloerisolatie, het aanbrengen van isolatieglas, het plaatsen van PV-panelen en het aanbrengen mechanische ventilatie met warmteterugwinning. De elektra- en warmte-installaties worden verduurzaamd.

Planonderdeel 01: vervangen verdiepingsvloer, aanpassen kapconstructie
Dit planonderdeel betreft het aanpassen van de kapconstructie, zodat de zolderruimte qua m2 kan worden uitgebreid. De Hervormde gemeente beoogt hiermee plaats te bieden voor ontmoeting van de grote groep jongeren onder haar leden. Dit planonderdeel omvat tevens het aanbrengen van zwevende vloerisolatie met vloerelementen om de akoestische omstandigheden te verbeteren, waardoor ruimtes tegelijkertijd kunnen worden gebruikt zonder geluidsoverlast.

Planonderdeel 02: verhogen vloer in de Wingerd tbv verbeteren toegankelijkheid
Dit onderdeel omvat het verhogen van de vloer van het Verenigingsgebouw om het hoogteverschil op te lossen in de aansluiting met de kerk en zo de toegankelijkheid van de kerk vanuit de Wingerd ook voor minder-valide gemeenteleden mogelijk te maken.

Planonderdeel 03: verplaatsen ingang kerk, verlagen vloer koorgedeelte kerk.
Dit onderdeel hangt samen met planonderdeel 02 en is erop gericht om het hoogteverschil op te lossen tussen de Wingerd en de kerk om zo de toegankelijkheid voor minder-valide gemeenteleden mogelijk te maken vanuit het verenigingsgebouw naar de kerk en vice versa.

Planonderdeel 04: het realiseren van een foyer
Dit planonderdeel omvat het realiseren van een foyer aan de voorzijde van de Wingerd. Er is een aanbouw van glas voorzien, om het open en gastvrije karakter van de Wingerd tot uiting te laten komen. Onderdeel van het samen gemeente-zijn is ook de informele ontmoeting na de dienst. De huidige functionaliteit van het verenigingsgebouw is daar niet op afgestemd. In de nieuwe situatie wordt dit gerealiseerd in de vorm van een foyer, als aanvulling op het kerkelijk centrum De Wingerd. De nieuwe ontmoetingsruimte ondersteunt ook de bredere gebruiksmogelijkheden die de kerk wil bieden aan de samenleving.

Planonderdeel 05: het realiseren van een rouwkamer
Dit planonderdeel omvat het realiseren van een 24-uurs toegankelijke opbaarruimte en moderne rouwkamer als voorziening voor het opbaren en bezoeken van overledenen. Het mortuarium is voor alle Linschotenaren
toegankelijk.
 
 
terug