Diaconie

Diaconaat is samen te vatten in drie kernwoorden: Barmhartigheid, Gerechtigheid en Dienstbetoon en is een voluit Bijbelse zaak.

De letterlijke betekenis van diaconie is: het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de werken van barmhartigheid: ‘de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken’. Werken die zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens het evangelie van Mattheus: 25:35-36 en vers 40:  

‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij tedrinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen (...). Voorwaar ik zeg u: voor zover u ditvoor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.‘  

Wij vinden het belangrijk om in onze diaconale roeping te laten uitkomen dat we Gods barmhartigheid kennen en uitdragen. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om nietLgelovigen in aanraking te brengen met het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Gerechtigheid wil zeggen dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor heel de schepping, voor de politiek en de maatschappij. Bestrijden van onrecht, in het bijzonder voor diegene die geen helper hebben. Daarbij is de diaconale arbeid een taak van de gemeente. Het dienstbetoon, verbonden aan en gedragen vanuit het Evangelie, is kenmerkend voor een levende christelijke gemeente. In zo’n gemeente heeft men aandacht voor elkaar, heeft men belangstelling voor elkaars lief en leed en is men bewogen met het lot van de verre naaste in nood. In zo’n gemeente heeft men metterdaad veel voor elkaar en voor anderen over. De diakenen zijn geroepen de gemeente voor te gaan in deze opdracht, getuigenis en dienst.  
 

Samenstelling Diaconie

De Diaconie is als volgt samengesteld:

H.W. van Setten, Den Engh 3
- voorzitter -
diaconie@hervormdlinschoten.nl
(0348) 448442
H. van Ballegooijen, Schansbos 19
- penningmeester 
(0348) 422456
H. van Butselaar, Molentocht 10 (0348) 433890
T.F. van Vliet, De Bleek 19, Montfoort (0348) 471105

 

Taken en werkwijze diaconie

Onze gemeente heeft een college van diakenen dat deel uit maakt van de kerkenraad. De diakenen hebben te bevorderen dat de gemeente gehoor geeft aan haar diaconale roeping.

Zij verrichten verschillende taken op diaconaal terrein en verlenen medewerking aan arbeid op maatschappelijk terrein. Hierbij behoort ook het werelddiaconale werk.

De diaken verleent hulp aan mensen die daarom vragen. Deze hulpvraag kan ook via de predikant, ouderlingen of een commissie komen. De hulp kan bestaan uit het geven van advies, het invullen van formulieren of financiële hulp.

Voor hen die moeilijk ter been zijn, en zelf niet over vervoer beschikken, organiseert de diaconie de zondagse autodienst, om zo de deelname van de zondagse kerkdienst mogelijk te blijven maken.

De diakenen gaan ook op bezoek bij kerktelefoonluisteraars en bij gemeenteleden die uit het ziekenhuis komen. Bij het Heilig avondmaal zijn de diakenen betrokken zowel in de eredienst als in de Lindewaard. God en de naaste te dienen, is het doel van de diakenen


 

Diaconale gelden

Het collecterooster wordt door de diaconie in overleg met het college van kerkrentmeesters opgesteld. Op het rooster staan per jaar ongeveer 40 diaconale collecten en ongeveer 50 algemene- of bestemmingscollecten. Onder andere: het plaatselijk jeugdwerk, het plaatselijk evangelisatiewerk, GZB, IZB en Stichting Woord en Daad.De diaconie stelt ieder jaar een giftenlijst op met ca. 25 goede doelen. 
 

Voor giften om het werk van de diaconie financieel te ondersteunen: rekeningnummer NL11RABO033.63.06.326

Vrijwillige thuiszorg

De diaconie heeft contacten met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Montfoort. De NPV biedt in tal van plaatsen aanvullende thuiszorg op vrijwillige basis.

Als u een beroep wilt doen op de vrijwillige thuiszorg van de NPV Lopikerwaard, bel dan de contactpersoon voor Linschoten en Montfoort:
Mevr. Keizer uit Montfoort tel. 474807

U kunt natuurlijk ook één van de diakenen bellen.

Voor meer informatie: zie www.npvzorg.nl