Missie

De missie zegt iets over de opdracht van de gemeente, de Bijbelse roeping.


Onze missie is gebaseerd op het geloof dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente. Zijn gemeente is Zijn lichaam. Door Zijn sterven en opstanding heeft Hij het heil verworven: de verzoening voor Israël en de volkeren. Door Zijn Woord en Geest deelt Hij, wereldwijd en de eeuwen door, dat heil uit aan mensen. Wij worden opgeroepen tot geloof en bekering. Iedere gelovige is persoonlijk verbonden met Jezus Christus en onderling zijn de gelovigen met elkaar verbonden. Hoofd en leden van één lichaam.

Omdat dit de basis is, hebben we een roeping die we kunnen onderscheiden in drie elementen:
  • Het dienen van God, dat onder andere in gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt;
  • Het dienen van elkaar waarbij gedacht kan worden aan onderling pastoraat en gemeenteopbouw;
  • Het dienen van de naaste door verkondiging en ondersteuning.
Deze elementen geven aan dat de gemeente enerzijds een interne taak heeft: de gerichtheid op God en elkaar. Om persoonlijk en als gemeente te leven uit Zijn genade.

Anderzijds heeft de gemeente ook een externe taak in de wereld. De gemeente is uitvalsbasis om met het Woord de wereld in te gaan en christelijke barmhartigheid te betonen. 
terug