Jeugdpastoraat

In de beleidsperiode 2018 is het fundament gelegd voor het jeugdpastoraat. Daarbij maken we gebruik van het inrichtingsmodel van de HGJB. Dit is een piramide waarvan de basis stevig moet staan, wil je daarop door kunnen bouwen. We hebben gekeken naar wat er op de verschillende lagen al gedaan wordt en waar dat uitgebouwd kan worden en/of meer structuur kan krijgen.

Doelstellingen van het jeugdpastoraat zijn:
 • Plaats voor persoonlijk gesprek met jongere
 • Toerusting van het persoonlijk geloof
 • Jongeren, voor zo ver dat mogelijk is, bij Christus brengen
 • Pastorale plek voor elke situatie

De vier lagen van het jeugdpastoraat


Laag 1 gemeente zijn met de jeugd
In deze laag hebben we het over de gezamenlijke kerkdienst, de speciale jeugddiensten, gemeentedagen en het project. Tieners geven aan de erediensten niet te ervaren als hoogtepunten. dus het blijft een uitdaging hen aan te speken. Intergeneratief is bij deze laag een sleutelwoord; gelegenheden creëren die ontmoetingen tussen jong en oud mogelijk maken.

Laag 2 basiszorg hart voor de jeugd
Dit is de laag waarin we kijken naar het jeugdwerk en waar we alle kinderen, tieners en jongeren op het oog hebben. Dit is basispastoraat waarbij we hen ontmoeten en met hen meeleven. In deze laag is relatiegericht jeugdwerk een sleutelwoord.

Laag 3 specifieke zorg voor de jeugd
Sommige tieners zullen niet genoeg hebben aan de basiszorg omdat ze te maken hebben met een moeilijke situatie. Het is fijn als zij, zeker in eerst instantie, meeleven ervaren van iemand die ze al goed kennen bv hun catechesementor of clubleider. Hiertoe is in 2018 gestart met een kerngroep jeugdpastoraat, met daarin in ieder geval iemand uit de jeugdraad, uit het PPT-team en iemand met kennis uit de jeugdhulpverlening.

Laag 4 professionele zorg voor de jeugd
Het kan nodig zijn dat kinderen, tieners of jongeren professionele zorg nodig hebben. Vaak zal dat ook gesignaleerd worden door ouders en de school maar het is goed dat de kerngroep jeugdpastoraat kennis heeft van de sociale kaart. Zij dienen in beeld te hebben waar welke hulp verkregen kan worden en zo nodig kunnen ze bemiddelen in de aanvraag van professionele hulp. Het pastoraal meeleven met jongeren blijft nodig, juist als zij professionele zorg ontvangen.

Taken kernteam jeugdpastoraat

Het kernteam jeugdpastoraat heeft de volgende taken:
 • Zij zorgen voor de informatie en communicatie
 • Ze zetten de structuur op en bewaken die
 • Zij nemen initiatief en ondersteunen bij activiteiten op de eerste laag
 • Toerusten van jeugdwerkers voor de basis- en specifieke zorg
 • Ze hebben oog voor de lange termijnvisie
 • Ze hebben kennis van jongeren en hun problemen
 • Zij nemen op termijn het werk van de pastoraal medewerker over

Samenstelling kernteam jeugdpastoraat

Het kernteam jeugdpastoraat is als volgt samengesteld:
 • Ernst Jan Langerak
 • Greta Kamphof
 • Arie Kool

Jeugddiaconaat

Doelstelling van het jeugddiaconaat is jongeren bewust maken van de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de mensen om ons heen en de wereld waarin wij leven. Dat doen we o.a. door deelname om-het-jaar aan het HGJB-project. Het inzamelen van geld voor projecten is op zich weer een mogelijkheid van leren en ontmoeten voor jongeren, in wisselwerking met de rest van de gemeente.

Coordinator: Theo van Vliet

Projectweekend Costa Rica 2023


Vakantieparadijs!
Dat is hoe veel mensen reageren als ze naam van Costa Rica horen. Maar wie beter kijkt, ziet meer dan alleen de prachtige natuur en de heerlijke stranden. Costa Rica telt ook duizenden kansarme kinderen. Armoede, drugsverslaving en geweld houden hen in een ijzeren greep. 

De kerk in Costa Rica ziet deze mensen en verbreekt die greep door mensen te voeden, kinderen op te vangen, medische zorg te verlenen en het geloof te delen. De jeugd van de gemeente heeft zich een weekend lang enthousiast ingezet om samen geld op te halen voor deze actie!

Via deze link kunt u meer lezen over de actie.