College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente, voorzover deze niet van diakonale aard zijn.

Het gaat hierbij met name om de zorg voor de instandhouding van de predikantsplaats, alsmede het onderhoud en de verzekeringen van het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en het verenigingsgebouw “de Wingerd“.

Daarnaast bekostigt het College het Jeugdwerk, Evangelisatiewerk, Godsdienstonderwijs, Bijstand pastoraat, kosters, organisten, toerusting leidinggevenden, enz.

Dit alles vraagt veel geld. Met dankbaarheid mag worden vermeld dat de gemeente Linschoten ook in financieel opzicht meelevend is, en er gezamenlijk voor wil zorgen dat al dit geld er komt.

Samenstelling

 Het College van Kerkrentmeesters is als volgt samengesteld:

Dhr. M. (Marco) van de Veen, Lomondmeer 6  (Woerden)  - voorzitter -
mavdve@icloud.com
Dhr. C. (Corné) Oppelaar, Raadhuisstraat 6
- secretaris -

tel. 416445
Dhr. R.M. (Rob) van Butselaar, Meidoornlaan 7
- penningmeester -

tel. 06-13418177
Dhr. C. (Cor) de Vries, Liefhovendijk 2
- Kerkrentmeester -

c.de.vries@icloud.com


E-mail adres kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl

Gebouwen

 

 

Klik hier voor 'een wandeling' in en rondom de kerk.

Financien

In de zondagse erediensten zijn er de gewone en extra collecten voor Kerk en eredienst. Bij de uitgang is er een inzameling voor het onderhoudsfonds.

Voor alle collecten kan gebruik gemaakt worden van collectemunten. Hierdoor zijn ook deze giften fiscaal aftrekbaar (en kan er dus meer aan de kerk gegeven worden !)

Collectemunten zijn verkrijgbaar iedere 3e donderdag van de maand van 20.00 tot 20.30 uur.
Contactpersoon: Corne Oppelaar, Raadhuisstraat 6, Tel. 416445, E-mail collectemunten@hervormdlinschoten.nl

Heel belangrijk is ook de jaarlijkse vrijwillige-bijdrage-actie, die begin januari in het kader van de landelijke actie “KERKBALANS“ wordt gehouden. Het is goed als de gemeente haar financiële verantwoordelijkheid beleeft als een geestelijk gebeuren dat plaats vindt “voor het aangezicht des Heeren”.

Rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters:
NL60RABO0336301855
NL20RABO0336303157 (alleen t.b.v. collectemunten)

College van bijstand

Het College van Bijstand ondersteunt het College van Kerkrentmeesters met advies en de uitvoering van werkzaamheden.De concept-begroting wordt jaarlijks in oktober uitvoerig besproken.Ook wordt geadviseerd bij bouwkundige en technische zaken, op basis waarvan het meer-jaren onderhoudsplan wordt opgesteld en geactualiseerd.

De leden van het College van Bijstand verrichten uitvoerende werkzaamheden zoals bij de jaarlijks in januari te houden actie Kerkbalans en bij de maandelijkse verkoop van collectemunten.
Ook wordt geassisteerd bij onderhoudswerkzaamheden aan kerkgebouw, pastorie en verenigingsgebouw De Wingerd.

Samenstelling:
Dhr. F. Vroege, Wetering 8, tel. 433480
Dhr. P. Elenbaas, Hof van Voorvliet 39, tel 422160
Mw. H van de Mel, Meidoornlaan 36, tel 413828
Dhr. C. Crum, Str. v. Linschotenstraat 63, tel. 434359
Dhr. B. Broekhuizen, J.v.Barneveldstraat 66

Kosters en organisten

Deze vrijwilligers vervullen een belangrijke rol voor het goede verloop van de erediensten.

Kosters:
Dhr. C.L. Crum (coördinator), Str. v. Linschotenstraat 63, tel. 434359   
E-mail koster@hervormdlinschoten.nl
Dhr. H. v.d. Wijngaard
Dhr. P. Elenbaas


Organisten:
Rob van Butselaar (coördinator), 06-13418177
Sjaak v.d. Mel, 06-39139701
Warno Ruting, 06-29458588
Bart Broekhuizen, 06-42966518

Kerkradio en Kerkdienstopname

Voor hen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, is er de mogelijkheid van aansluiting van de kerkradio.
Voor het aanvragen van kerkradio kunt u terecht bij:
Dhr. W.J (Hans) van Butselaar,  Molentocht 10, tel. 433890
Ook kunt u de dienst live beluisteren en deels ook meekijken.
Het protocol dat we hanteren vindt u door hierop te klikken.
 

Voor storingen kunt u terecht bij koster Dhr. C.L. (Kees) Crum, tel. 434359.

Begraafplaats

De Hervormde Gemeente beschikt over een begraafplaats aan de Nieuwe Zandweg. Het mortuarium bevindt zich in “de Wingerd”.
 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich vervoegen bij de begrafenisondernemer, of
Dhr. A. (Arnold) Langenberg, tel. 416778

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
de heer A. (Arnold) Langenberg,
De Beide Vlooswijkenlaan 8,
3461 GB Linschoten
Tel 416778
E-mail: familie.langenberg@hccnet.nl

Geef adreswijzigingen voor vermelding in de Bazuin ook door aan de predikant en/of scriba.

Kopieerwerk

Kopieerwerk ten behoeve van het gemeentewerk kan worden verzorgd door:
Dhr. J.M. van Halen (kopieren@hervormdlinschoten.nl)


De tekstverwerking kan worden verzorgd door:
Mevr. E.A. van Galen en Mevr. A. van Ballegooijen
 

NaZomermarkt

Onze gemeente organiseert jaarlijks een Grote Nazomermarkt (NZM), waarvan de opbrengst wordt besteed voor het plaatselijk kerkelijk werk en voor een algemeen goed doel.

Voor informatie: Mw. J. (Janneke) Beumer- Hilgeman en dhr. P. (Peter) Elenbaas

Stichting OPA

De zeer vitale Stichting O.P.A. (Oud Papier Aktie) Linschoten is een enthousiaste club van vrijwilligers (ruim 40 man) en houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier voor hergebruik van grondstoffen.
Behalve dat dit goed is voor ons leefmilieu, is dit ook zeer nuttig voor onze gemeente, immers in de afgelopen jaren is hiermee veel geld opgehaald dat besteed werd aan diverse projecten in en rondom de kerk, de Wingerd en pastorie, o.a.:
- Restauratie van de kerk
- Voetverwarming kerk
- CV Ketel. Kerk / Pastorie en de Wingerd
- Hekwerk bij de kerk
- Renovatie /(her)inrichting van de Wingerd

Bovendien wordt - in overleg met de medewerkers en op voordracht van het bestuur - 25 % van het behaalde netto jaarresultaat aan verschillende goede doelen afgedragen door middel van een financiële gift.

De vaste ophaaldagen van Stichting O.P.A. Linschoten zijn: 1e woensdag
van de maand (Rapijnen) en de daaropvolgende donderdag (Overvliet, Vinkenbuurt en buitenwijken) en vrijdag (Noord en Dorp). Jaarlijks, rond eind oktober, ontvangen de  inwoners van Linschoten huis aan huis een overzicht van de ophaaldagen in het lopende en komende jaar!

Op www.oudpapierlinschoten.nl kunt u ook zien wanneer St. O.P.A. bij u in de wijk komt voor het oud papier en/of karton. 

Iedere maandag tot en met vrijdag staat er ook een papiercontainer aan de Laan van Overvliet bij de vrachtwagenparkeerplaats die geopend is van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag is de container tot 11.00 uur bereikbaar.

Om de week op zaterdagmorgen wordt door een vaste club vrijwilligers papier en karton bij instellingen opgehaald.

Wilt u/jij ook graag bij de club van Stichting O.P.A. horen? Bel dan onderstaand telefoonnummer.  

Voorzitter/Contactpersoon:
Dhr. H. Vlug, G. v.d. Valkboumanstraat 34, tel. 420987