Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kerkproeverij 2019 Kerkproeverij 2019De uitnodiging gaat uit...

Kerkproeverij is een landelijk initiatief om mensen uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst. Op zondag 29 september 2019 is de landelijke Kerkproeverij. Ook wij mogen als Hervormde Gemeente Linschoten gasten uitnodigen, die op deze dag in het bijzonder welkom zijn in onze kerk.

Vorig jaar hebben we ons hier al in mogenoefenen, en we vinden het belangrijk dat we mensen blijven uitnodigen om naar de kerk te komen. Daarom doen we ook dit jaar weer mee. Iemand uitnodigen. Ik? Ja, maar ....
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om iemand uit te nodigen. Als je er tegenop ziet, één troost, je bent niet de enige in deze. Vaak weten we meerdere redenen te bedenken waarom we hier liever vanaf zien. Een paar redenen zal ik noemen, ik praat hier even over een ‘vriend’, maar kan natuurlijk ook een buurman of familielid zijn;

- Mijn vriend heeft er niets aan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat God grote dingen kan doen. Als
voorbeeld; wie had gedacht dat Saulus ooit Jezus Christus zou vinden? Dus: Ga in geloof!

- Vorige keer zei mijn vriend ‘nee’, dan wil hij vast deze keer ook niet mee gaan.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat deze ‘nee’ van de vorige keer natuurlijk onvoldoende reden is om dezelfde persoon niet nogmaals uit te nodigen. We willen natuurlijk graag ‘ja’ horen. Maar weet u? Het is niet belangrijk dat iemand ‘ja’ zegt. Het is belangrijk dat u iemand uitnodigt, de rest kunnen we aan God overlaten. Dus: Ga in Zijn kracht!

- Ik weet niet wie ik uit moet nodigen.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je toch echt mensen kent die weinig of niet naar de kerk gaan. Kijk nog eens in jouw adreslijst in jouw telefoon, scroll nog eens over jouw vriendenlijst op Facebook. En de allerbeste tip: Bid en vraag God of Hij jou een naam in gedachte mag geven. Dus: Ga in gebed!

- Misschien vragen ze wel iets over mijn geloof, en dan weet ik niet wat ik moet zeggen, ik weet immers niet alle antwoorden.
o Als je deze gedachte hebt, bedenk dan dat je een opdracht hebt gekregen, Jezus vraagt aan jou om over Hem te vertellen. Denk jij dat de discipelen alles wisten? We hoeven niet alles te weten. Soms kunnen we samen met elkaar op zoek naar antwoorden. Soms mogen we vertrouwen op de Geest, dat hij ons zal helpen in gesprekken. Dus: Ga in de Geest!

Enkele tips:
 1. Begin met gebed. Vraag God wie je uit mag nodigen.
 2. Nodig mensen uit met wie je een goede relatie hebt. Denk aan vrienden, familie, buren, of kennissen die niet (meer) naar de kerk gaan.
 3. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten.”
 4. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Deze uitnodigingskaart ‘Welkom in de kerk?’ kan hierbij helpen. Op deze kaart is nog ruimte voor een persoonlijke boodschap. Maak hier dan ook gebruik van.
 5. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’.
 6. Wist je dat mensen meestal vereerd zijn als je ze uitnodigt, zelfs als ze er eigenlijk niet voor open staan? Iets waar jij iedere zondag je tijd aan besteed, dat is wel heel bijzonder, mensen waarderen het dat je dit met hen wilt delen (ook al laten ze dat niet altijd merken).
 7. ‘Succes’ is niet als mensen ‘ja’ zeggen. ‘Nee’ is ook een antwoord. Succes is als je iemand uitnodigt en het ‘ja’ of ‘nee’ aan God overlaat.
 8. Deel met je partner of met een vriend/vriendin wie je wilt uitnodigen en hoe je dit gaat doen.
 9. Bid voor elkaar.
 
Doelstelling Doelstelling

Het hoge doel van het evangelisatiewerk binnen en namens de gemeente is om mensen die vervreemd zijn van of onbekend zijn met het Evangelie te wijzen op de Heere Jezus als onze Redder en Verlosser. Dit kan alleen wanneer de gemeente in haar geheel zich bewust is van haar missionaire taak, zodat ze zich geroepen weet om te getuigen in alle verbanden waarin ze zich gesteld weet. De evangelisatiecommissie heeft als doel om de gemeente daarvan bewust te maken en daarnaast testimuleren en te ondersteunen om die missionaire roeping concreet vorm te geven. Vanuit de trouw en de almacht van God weten we dat de Heilige Geest machtig is om door allerlei barri√®res en belemmeringen heen te breken, en dat de Heere nooit laat varen wat Zijn hand eenmaal begon.

 
Activiteiten evangelisatiecommissie Activiteiten evangelisatiecommissie

Via allerlei activiteiten probeert de evangelisatiecommissie gestalte te geven aan die roeping en doelstelling voor verschillende doelgroepen. In onderstaande figuur is zichtbaar gemaakt welke activiteiten er plaatsvinden of welke de evangelisatiecommissie voornemend is te organiseren. Ook maakt dit duidelijk op welke doelgroep deze activiteit gericht is. Er moet een goede balans gezocht worden tussen de doelgroep en mate van toegankelijkheid van de activiteit. Onder de doelgroep randkerkelijk wordt in dit kader verstaan diegenen die toch nog enige verbondenheid of interesse kennen. Bijvoorbeeld mensen die eerder een gemeente bezochten maar door omstandigheden het contact hiermee verloren zijn en buiten beeld zijn geraakt. Anderzijds kunnen dit ook niet-kerkelijke mensen zijn waarbij een interesse is ontstaan en die overwegen om een gemeente te gaan bezoeken.

 
Volwassenen Volwassenen

Voor deze doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden - Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen bezoek van de evangelisatiecommissie. Zij overhandigt namens de gemeente een welkomstpakket en nieuw ingekomenen wordt gewezen op informatie over de gemeente op de website. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. De wijkouderling ontvangt een kort verslag van het contact. Daarin wordt ook gemeld of er vervolgbezoek (huisbezoek) kan volgen.

- De Alpha-cursus - is een kennismakingscursus over het christelijk geloof en biedt deelnemers gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op vragen van hun leven. De Alpha-cursus duurt tien avonden en een zaterdag.
Voor jongeren is er de Alpha - Youth. Dit is een cursus die jongeren helpt antwoorden te vinden op de kernvragen van het christelijk geloof. De Alpha - Youth duurt 10 avonden en is bedoeld voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Alphacursussen richten zich op mensen die:

 • meer willen weten van het christelijk geloof, maar er niet mee zijn opgegroeid

 • die met het christelijk geloof zijn opgegroeid en die de basis ervan nog eens onder de loep willen nemen.

 • die pas christen zijn geworden die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen Linschoten een Alpha-cursus is georganiseerd. In de komende beleidsperiode is de EC voornemend, al dan niet in samenwerking met de protestantse gemeente, dit opnieuw aan te bieden.

- Toerusting – Vanuit de doelstelling om de gemeente te ondersteunen in hun missionaire roeping is de EC voornemend om middels gemeenteavonden of cursussen de gemeente toe te rusten. De EC zal hierbij gebruik maken van materiaal en diensten van de IZB.

 
Jeugd en jongeren Jeugd en jongeren


Voor deze specifieke doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

- Tentdagen - Doelgroep zijn de rand- en buitenkerkelijke kinderen van 4-12 jaar. Ook hier is het doel om kinderen op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we iets van het ‘gemeente-zijn’ uitstralen in ons dorp. De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De tentdagen worden jaarlijks gehouden in de voorlaatste week van de zomervakantie van woensdag t/m vrijdag. Op zondagmorgen is er een afsluitende evangelisatiedienst in de kerk. Voor de tentdagen wordt gebruik gemaakt van toerustend materiaal van de HGJB.

Tienerkamp - Doelgroep zijn de eigen tieners in de leeftijd van 12-15 jaar met de nadrukkelijke wens dat zij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden of vriendinnen hiervoor uitnodigen. Het doel is om tieners op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Tieners uit de eigen gemeente zijn welkom, maar worden wel gevraagd een vriend of vriendin uit de doelgroep mee te nemen. Het tienerkamp wordt jaarlijks gehouden, in aansluiting op de tentdagen.

Aansluiting kerk en school - Jaarlijks ondersteunt de evangelisatiecommissie in samenwerking met de Protestantse Gemeente, de lokale christelijke basisschool middels het aanreiken van materiaal in de week van gebed. Ook een rondleiding/puzzeltocht in de kerk behoort tot de activiteiten. In dit kader zou ook bid- en dankdag meer aandacht kunnen krijgen op de scholen. De EC is voornemend in deze beleidsperiode hierover na te denken.

- Verbinding met Jeugdraad - Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de jeugdraad en de evangelisatiecommissie, zodat ook randkerkelijke kinderen uitgenodigd worden voor het jeugdwerk.

 
Overige activiteiten Overige activiteiten

- Kerst- en Paasecho – jaarlijks organiseert de EC het verspreiden van de Kerst- en Paasecho. Veelal wordt gemeenteleden gevraagd de verspreiding aan buren en bekenden invulling te geven.

- Openstelling kerk – De kerk wordt opengesteld op Open Monumentendag. Dit valt samen met de nazomermarkt. Ook gedurende de zomermaanden is openstelling, eventueel met lunchconcerten, een manier om de spreekwoordelijke drempel te verlagen en ook gemeente te zijn voor het dorp.

- Kerkproeverij – Middels een speciale dienst in het jaar proberen we de gemeente te activeren om buren, kennissen, collega’s of familie, die het contact met de kerk zijn kwijtgeraakt of nooit hebben gekend, eens mee te vragen naar de kerk. Indien mogelijk valt dit samen met de landelijke actie.

- Gebedsweek – Jaarlijks wordt landelijk de week van gebed georganiseerd. Als EC werken we hier samen met de Protestantse Gemeente. Gedurende de week worden gebedsmomenten georganiseerd. Daarnaast faciliteren we de christelijke basisschool met materiaal in deze week.

De evangelisatiecommissie zoekt voortdurend naar mogelijke nieuwe activiteiten. Zo wil zij altijd weer vindingrijk zijn om rand- en buitenkerkelijken in contact te brengen met het evangelie. Ieder mens is door God uniek geschapen en heeft soms ook zijn unieke benaderingswijze nodig. Gezien de huidige activiteiten zal het beleid in de komende periode met name zijn gericht op continuering van de bestaande activiteiten en op mogelijke uitbreiding. Daarbij blijft de evangelisatiecommissie er alert op of er aansluiting is bij de verschillende ‘doelgroepen’ en deze ook echt worden bereikt.

 
Samenstelling evangelisatiecommissie Samenstelling evangelisatiecommissie

De commissie is als volgt samengesteld:

 
mw. C (Catharina) Nieuwenhuizen, Maarschalklaan 11, Montfoort
- Voorzitter -
tel 473289
A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- contactpersoon kerkenraad -
tel. 433533
 
Dhr. G. (Gerwin) van der Linden tel.
Dhr. F. (Florus) Vroege tel.
Dhr. J. (John) Bakker tel.
mw I. (Ina) van Ballegooijen, Akkermunt 12 tel. 469244
Dhr P (Peter) Elenbaas, Hof van Voorvliet 39 tel. 422160

 

 
Alpha-cursus

Alpha-cursus

Binnen onze gemeente wordt ook de Alpha-cursus gegeven.
Vanaf  maandag 13 januari 2020 tot 23 maart zal gedurende 10 avonden en een afsluitdag in april deze worden gegeven.

De Alpha-cursus is een kenningsmakingscursus over het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden en een zaterdag. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn.

Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding van maximaal een half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. Deze opzet heeft als voordeel dat er enerzijds duidelijke informatie wordt overgedragen en dat er anderzijds volop ruimte is voor onderling gesprek en ontmoeting.

De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven. Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent om te leven in een relatie met God.

Kernpunten
* Wie is Jezus?
* Waarom stierf Jezus aan het kruis?
* Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
* De bijbel lezen: hoe en waarom?
* Waarom en hoe kan ik bidden?
* Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
* Hoe leidt God ons?
* Kan God ook vandaag mensen genezen?
* Wat heeft de kerk er mee te maken?

Voor wie is een Alpha-cursus?
Alpha is voor iedereen!
- voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof
- voor mensen die pas christen zijn geworden
- voor mensen die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Meer weten?
Alpha@Hervomdlinschoten.nl

 
Tentdagen Tentdagen

De Tentdagen; een begrip in Linschoten. Deze drie dagen van spel, zingen, knustelen, bouwen en luisteren naar Bijbelverhalen, worden ieder jaar georganiseerd door een team van enthousiaste mensen, onder verantwoordelijkheid van de Evangelisatiecommissie. Van woensdag t/m vrijdag in de voorlaatste week van de zomervakantie staat de tent open voor kinderen van 4-12 jaar. ‘s Avonds is er een programma voor tieners. Daarnaast is er voor de jongeren van 12-16 jaar, een driedaags kamp.
Al deze activiteiten worden ontplooid om kinderen, jongeren en ouderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

 

Klik hier voor meer informatie over de tentdagen.

 
 
 

Inloggen


 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken mrt - april 2021

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.