Actiepagina SintJansProject


De kerkenraad heeft in 2019 ingestemd met de hoofdlijnen van het SintJansProject: een overkoepelend plan voor het -in samenhang- oplossen van 3 urgente opgaven op kerkrentmeesterlijk gebied. Dit betreft:
 
 1. Uitbreiding begraafplaats
 2. Bouw kleinere, duurzame pastorie
 3. Renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouw De Wingerd (incl. realisatie 24-uurs rouwkamer)

Alle benodigde vergunningen voor de verschillende deelprojecten zijn inmiddels verleend.

Daarnaast worden vanuit de SintJansCommissie verschillende acties georganiseerd, waaronder interne en externe fondswerving.  

 

1. Uitbreiding begraafplaats


In 2009 werd duidelijk dat de capaciteitsgrens van in 1873 aangelegde begraafplaats binnen enkele jaren zou worden bereikt. Op dat moment waren er echter geen uitbreidingsmogelijkheden. In 2014 ontstond de mogelijkheid voor het college van kerkrentmeesters om de naastgelegen gronden (in totaal ca. 2.400 m2) incl. opstallen aan te kopen. In samenspraak met o.a. de burgerlijke gemeente Montfoort en buurtbewoners zijn de plannen hierop verder doorontwikkeld. Na een bestemmingsplanwijziging en vergunningsprocedure kon in 2021 worden gestart met de uitvoering om te komen tot uitbreiding van de begraafplaats.

Het deelproject is inmiddels gerealiseerd. In 2024 wordt het nieuwe terrein ingericht en in gebruik genomen, waarmee de begraafcapaciteit tot minstens 2040 is geborgd.  

2. Bouw nieuwe duurzame pastorie


Onderdeel van het SintJansProject is het bouwen van een nieuwe duurzame pastorie op een deel van de aangekochte gronden naast de begraafplaats. Dit deelproject is in juni 2023 opgeleverd (incl. inrichting tuin door vrijwilligers uit de gemeente).

De oude pastorie aan de Dorpstraat 51 is in augustus 2023 verkocht. De kerkenraad heeft eerder besloten dit pand af te stoten overwegende i) de dringend noodzakelijke (kostbare) renovatie, ii) het beperkte wooncomfort voor de predikant, iii) de hoge kosten voor onderhoud voor de kerkelijke gemeente en iv) de relatief hoge woonlasten voor de predikant.
 

3. Renovatie en verduurzaming van verenigingsgebouw De Wingerd (incl. 24-uurs rouwkamer)


Het uit 1862 daterende pand is in 1978 voor het laatst gerenoveerd en toe aan een grondige renovatie en verduurzaming. Tegelijkertijd leeft er de diepe wens om de ruimtelijke indeling het gebouw af te stemmen op het hedendaagse gebruik van de diverse gebruikers en aan de functionaliteitseisen van deze tijd.

De eisen en wensen zijn inmiddels doorvertaald in een plan en schetsontwerp. Het plan voorziet naast renovatie en verduurzaming van het verenigingsgebouw ook in het realiseren van een glazen foyer als verbinding tussen de kerk en het verenigingsgebouw en ontmoetingsruimte, een 24-uurs rouwkamer, een jeugdzolder en het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen vanuit het verenigingsgebouw naar de kerk.

Alle vergunningen zijn hiervoor inmiddels afgegeven. In de planning is opgenomen dat in 2024 wordt gestart met de uitvoering.

De plannen voor de Wingerd dragen bij aan:
 • een meer multifunctioneel gebruik van de (nu nog niet optimaal te benutten) locatie,
 • daarmee ook aan de continuïteit van het kerkelijk leven,
 • aan de sociale cohesie in het dorp Linschoten als kleine kern,
 • aan ontmoeting en verbinding tussen leeftijden, sociale klassen en levensbeschouwelijke denominaties
 • aan verduurzaming van de locatie in haar publieke functie,
 • aan toegankelijkheid en daarmee inclusie voor mensen met een fysieke beperking,
 • aan het duurzaam behoud van een rijksmonument (de kerk) alsmede het beschermwaardige dorpsgezicht dat de kerk, de Wingerd en hun directe omgeving samen vormen.
 
Lees meer 

De SintJansCommissie


De uitvoering van de verschillende deelprojecten is door de kerkenraad gemandateerd aan het college van kerkrentmeesters. Het college wordt bijgestaan de SintJansCommissie, waarin naast het college ook ter zake deskundig gemeenteleden zitten. De SintJansCommisie heeft als taak het bepalen van de uitgangspunten, het voorbereiden van besluiten, sturing van het proces en het beoordelen van tussentijdse resultaten.

De SintJansCommissie bestaat uit zeven werkgroepen:
 • Werkgroep Bouw
 • Werkgroep Installaties
 • Werkgroep Inrichting
 • Werkgroep Fondswerving/Acties
 • Werkgroep Communicatie
 • Werkgroep tijdelijke huisvesting
 • Werkgroep vrijwilligerscoordinatie
Maandelijks wordt de kerkenraad over de voortgang gerapporteerd.