Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Actie kerkbalans 2016 Actie kerkbalans 2016
Geachte gemeenteleden,
 
Namens de Kerkenraad en het College van  Kerkrentmeesters  willen wij uw aandacht vragen voor de vrijwillige-bijdrage-actie, die ook in onze gemeente gehouden wordt in de periode van 18 januari t/m 1 februari  2016.
Deze actie Kerkbalans wordt landelijk publicitair ondersteund, de opbrengst is geheel bestemd voor onze plaatselijke hervormde gemeente.
 
Er wordt in onze gemeente veel werk verricht!
Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van een groot aantal vrijwilligers die de predikant en kerkenraad terzijde staan. Centraal staan de zondagse erediensten. Daarnaast is er pastoraat, catechese, jeugdwerk, evangelisatiewerk, zondagschool, kringwerk enz.  Ook noemen we kosters, organisten, vrijwilligers De Wingerd en anderen die het kerkenwerk ondersteunen.
 
Het totaal van het kerkelijk werk kan alleen in stand blijven als we ook gezamenlijk dit werk financieel willen ondersteunen. Wij geven u hierbij een samenvatting van de begroting 2016.
We hopen u daarmee inzicht te geven in de noodzakelijke uitgaven, en dus ook de inkomsten die daarvoor nodig zijn. De volledige begroting heeft ter inzage gelegen, en wij geven u desgevraagd graag uitvoeriger informatie.
Uw vrijwillige bijdrage is heel belangrijk is voor het continueren van het kerkelijk werk zoals eredienst, pastoraat, jeugdwerk en evangelisatiewerk.
 
In de begroting 2016 is het totaal van de uitgaven         € 182.958
 
Dit bedrag kan als volgt worden onderverdeeld:
Kosten gebouwen, onderhoud en energie                  € 50.239
Kosten predikantsplaats inclusief  sociale lasten
en pensioenpremies                                                   € 79.749
Kosten bijstand pastoraat en gastpredikanten             € 17.450
Catechese, Jeugdwerk, Evangelisatiecommissie enz. € 15.280
Vergoedingen kosters, organisten, onderhoud                       €   6.300
Beheer en administratie, bankkosten                                €   4.000
Afdrachten landelijke kerk                                        €   9.940
 
 
 
 
 
De inkomsten 2016 zijn als volgt begroot:
 
Baten gebouwen                               €  38.306
Collecten in kerkdiensten                 €  35.000
Opbrengst nazomermarkt en OPA   €    9.500
Verjaringsfonds en kerkradio           €    5.700
Giften, solidariteitskas en diversen  €    7.802
Vrijwillige bijdragen                        €  86.650
 Totaal                                              € 182.958
 
Zoals u ziet vormt de vrijwillige-bijdrage-actie de belangrijkste bron van inkomsten.
De vrijwillige-bijdrage-actie heeft de laatste jaren steeds ongeveer € 85.000 opgebracht. In 2015 zijn we uitgekomen op € 86.265 terwijl was begroot € 86.000.
Als doelstelling voor 2016 hebben we een iets hoger bedrag moeten begroten: € 86.650 om zo een sluitende begroting te kunnen presenteren. Dit is alleen haalbaar als een aantal mensen bereid zijn hun bijdrage te verhogen, want door vertrek en overlijden zijn we gemeenteleden kwijt geraakt.
De opbrengsten voor de collecten hebben we in de begroting 2016 gelijk gehouden aan de begroting van 2015.
De huidige economische situatie zal voor sommigen geleid hebben tot gewijzigde omstandigheden, waarvoor we zeker begrip hebben.
 
STERKE SCHOUDERS
De kerkrentmeesters wordt regelmatig gevraagd hoe hoog de bijdrage aan Kerkbalans moet zijn. De landelijke kerk heeft een advies gegeven, onder het motto “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. Daarom de volgende richtlijnen in Euro’s per jaar voor uw bijdrage aan kerkbalans.
Netto inkomen per jaar:        Bijdrage aan kerkbalans per jaar:
 06.000-12.000                                   1.0%    60 - 120
12.000-18.000                                    1,5%    180-270
18.000-24.000                                    2,0%    360-480
24.000-30.000                                    2,5%    600-750
30.000 en hoger                      3,0%    900-…….
 
Giften aan de kerk als ANBI instelling zijn aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde is dat uw totale giften tenminste 1 % van uw inkomen omvatten en maximaal 10 %. Deze grenzen zijn niet van toepassing als u gebruik maakt van de mogelijkheid tot periodieke giften. Voorwaarde daarvoor is dat u zich verbindt tot het doen van deze gift gedurende vijf jaar. De acte hoeft niet meer door een notaris te worden opgemaakt, maar kan worden gedownload van de site van de belastingdienst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester.
 
In toenemende mate maken gemeenteleden gebruik van de mogelijkheid om hun bijdrage per automatische overboeking per maand of per kwartaal over te maken. Dat vergemakkelijkt de verhoging van de bijdrage.
 
Wij willen u vragen uw bijdrage voor het aangezicht van de HEERE God te overwegen.
Uw toezegging kunt u vermelden op bijgaand formulier, dat volgende week bij u wordt opgehaald door een vrijwilliger. De formulieren worden zeer vertrouwelijk verwerkt door de penningmeester.
 
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters,
 
G van der Stok, voorzitter
W. de Wit, secretaris
A. Langenberg, penningmeester  (e-mail: familie.langenberg@hccnet.nl)
 
Door mij toegezegd voor het jaar 2016 €………….
 
 
Over te maken met acceptgiro of naar: NL60 RABO 0336 3018 55 of NL90 INGB 0000 3755 36
Bankrekeningen t.n.v.  Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente te Linschoten.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 
Taartenactie SintJansProject

 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2021

 
 
Kerkklanken jan-feb 2022

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.