ANBI - Gemeente

Algemene gegevens Hervormde Gemeente Linschoten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Linschoten
RSIN/Fiscaal nummer: 002530715
KvK 76426017
Website adres: www.hervormdlinschoten.nl
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdlinschoten.nl
Adres: Kerkplein 7
Postcode: 3461 CL
Plaats: Linschoten
 
De Hervormde Gemeente Linschoten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Linschoten.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Op de website van de Hervormde Gemeente Linschoten vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting

Als college van kerkrentmeesters zijn we dankbaar dat de wekelijkse erediensten en het gemeenteleven vanaf het voorjaar 2022 weer in de volle breedte mogen plaatsvinden. Na de corona-periode beseffen we te meer hoe waardevol dat is: samen gemeente-zijn!  

Een wezenlijk onderdeel van de uitvoeringsagenda van het college van kerkrentmeesters betreft de realisatie van het SintJansProject. Onder deze noemer worden verschillende met elkaar samenhangende deelprojecten gerealiseerd:  

  1. uitbreiding van de begraafplaats 
  2. nieuwbouw van een kleinere duurzame pastorie  
  3. renovatie en verduurzaming van De Wingerd (incl. inrichting mortuarium en 24-uurs kamer)  
  4. verbetering toegankelijkheid van de Grote- of Sint Janskerk 

Alle benodigde vergunningen hiervoor zijn inmiddels verleend. In 2021 is de beoogde uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd. In 2022 is gestart de bouw van een kleinere duurzame pastorie. Deze wordt medio 2023 opgeleverd. Het SintJansProject omvat (randvoorwaardelijk) tevens de verkoop van de huidige pastorie (overdracht: aug. 23) en het verleggen van de ontsluiting Hoge Werf-Dorpstraat via de kerktuin (realisatie 2022). In 2023 worden de plannen voor renovatie en verduurzaming van de Wingerd (incl. inrichting mortuarium en 24-uurs kamer) uitgewerkt.  

In 2022 hadden we mondiaal te maken met ingrijpende ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne en de impact van de coronacrisis hebben, naast het persoonlijke leed, geleid tot een scherp opgelopen inflatie (2022: +10,0%, 2023: 3,6%). Doordat wij een vast energiecontract hadden tot eind 2022 bleven de energielasten voor 2022 stabiel.

Vanaf 2023 drukken de sterk opgelopen energieprijzen stevig op onze exploitatie. We zijn dankbaar voor de toezeggingen vanuit de Aktie Kerkbalans 2023 (+10%), waarmee de gestegen kosten door inflatie grotendeels kunnen worden opgevangen. De sterk gestegen bouwkosten hebben ook impact op de uitvoering van het SintJansProject. Dit heeft op onderdelen geleid tot bijstelling danwel fasering van het uitvoeringsplan. Langs deze weg spreken graag onze grote dank en waardering uit naar de vele vrijwilligers die het gemeentewerk mogelijk maken! We zijn dankbaar voor de betrokkenheid, inzet en financiële bijdragen. Zowel vanuit de gemeente als van de leden van de SintJansCommissie in de realisatie van de verschillende deelprojecten. Dit werkt samenbindend!  

Het operationeel resultaat (A) uit de staat van baten en lasten kwam over 2022 uit op +€ 877 tegenover +€ 1.175 vorig jaar. Dit betekent dat het college van kerkrentmeesters van voldoende middelen is voorzien om de kerkelijke activiteiten te bekostigen. Dat stemt tot grote dankbaarheid.  

De incidentele baten/ lasten (B) kwamen over 2022 per saldo uit op uit op een bedrag van € 382.888 positief.  Dit betreft voor € 208.000 herwaardering van het onroerend goed. Van het resultaat van het verslagjaar (A+B) is € 378.339 toegevoegd aan de Bestemmingsreserves (C). Het resterende positieve Resultaat (D) is € 4.550 toegevoegd aan de Algemene reserve. 

Mede dankzij het positieve resultaat is de financiële positie van de Hervormde Gemeente verder verbeterd en daarmee nog immer gezond. Het Eigen vermogen bedroeg per 31 december 2022 € 2,1 miljoen, waarvan € 160 duizend Algemene reserves, € 629 duizend Bestemmingsreserves/fondsen en € 1,3 miljoen Herwaarderingsreserve.  

Het beleid is erop gericht om alle ontvangsten en uitgaven die te relateren zijn aan de specifiek daarvoor in het leven geroepen Bestemmingsreserves/-fondsen ook in het betreffende jaar daarin te verwerken als onderdeel van de resultaatbestemming. 

In de jaarrekening van 2021 zijn diverse stelselwijzigingen doorgevoerd conform de richtlijnen van de PKN en om het inzicht te verbeteren. De stelselwijzigingen worden toegelicht in de algemene grondslagen van de jaarrekening. Beknopt betreft het de volgende wijzigingen:
• Herwaardering van het onroerend goed naar actuele waarde
• Consolidatie van de begraafplaats plus kerkelijke commissies
• Herschikking van de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
• Herschikking van de voorzieningen naar object
terug