Kerkenraad


Christus regeert Zijn gemeente middellijk, door de dienst van mensen: de ambtsdragers. Zij vormen de kerkenraad.

In de gereformeerde traditie gaat de instelling van het ambt terug op de bemoeienis van God met ons. Hij vraagt naar ons. Hij komt tot ons in Zijn Woord door middel van de prediking van het Evangelie. Keer op keer wil Hij naar ons omzien. Zo stelt God Zich in Christus in de ambten tegenover de gemeente en wil Hij door middel van de ambtsdrager- voor Zijn gemeente de Herder zijn om het verlorene te zoeken. Hierin komt het bijzondere karakter van het ambt naar voren. Het ambt is geen instelling van mensen of een functie in de gemeente, maar Gods zoekende liefde om te behouden. Christus heeft -om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is- de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente.

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:

  • verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de sacramenten;
  • geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren of nog zullen worden toegebracht;
  • gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden en daarin zelf het goede voorbeeld te geven;
  • belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.   

Positie kerkenraad

Wij mogen als gemeente weten dat we onderdeel zijn van één lichaam in Christus (1 Kor 12: 12-13 ). Alle leden van de gemeente zijn geroepen hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente heeft gegeven (Ef. 4:7 ).

De kerkenraad heeft hierin een aparte taak, zoals geschreven in Efeziërs 4: 11-13. 

'En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.’

De kerkenraad staat niet boven de gemeente, maar zal haar dienen om haar roeping en taak te volbrengen. Dat doet de kerkenraad door initiatieven te nemen, door te instrueren, door voorbeeld te geven, door vastheid te bieden, te stimuleren, te coördineren, te beslissen, processen te bewaken en te corrigeren.

Daarbij laten de ambtsdragers in de kerkenraad zich ook zelf steeds toerusten, zodat ze op de juiste wijze hun ambtswerk verantwoord doen. Bij het beleid wordt de gemeente betrokken in een tweerichtingsverkeer, in bezinning, motivering, doordenking en het uitdragen van het beleid. We denken hierbij aan de bijbelse prediking, goed onderricht, de wijze van leidinggeven en de bevordering van het gemeenteLzijn. Zo breed mogelijk zetten we gemeenteleden in bij de verdere invulling van taken in de kerk. De uiteindelijke doelstelling van alles wat er binnen de gemeente gebeurt, is Gods eer en het heil van mensen (binnen en buiten de gemeente).

Samenstelling

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 11 ouderlingen (waarvan 2 ouderlingen-kerkrentmeester) en 4 diakenen.


- predikantsplaats is vacant - 
 
Oud. D.G. (Dirk) Zuijderduijn
De Jongstraat 3
- scriba -
06-14 656576
Oud. M. (Marco) van der Veen
Lomondmeer 6, Woerden 
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -
 
Oud. C. (Corne) Oppelaar
Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (Secretaris) -
(0348) 416445
Oud. H.M. (Harry) Verweij, Dorpstraat 25
- wijkouderling -
(0348) 434390
Oud. J.R. (Justin) de Jong
Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -
(0348) 480618
Oud. J.W. (Jan-Willem) Beumer
Dorpstraat 20
- jeugdouderling -
 
Oud. P.C. (Pieter) Maaijen  
Blokland 125, Montfoort
- wijkouderling
 
Oud. J.A. (Harold) Langenberg
Heulestein, Montfoort
- wijkouderling - 
(0348) 468673
Oud. C. (Cees) Joosse
Laan van Overvliet 8
- wijkouderling - 
06-41172479
Oud. A.R. (René) Voorwinden
Julianalaan 18, Montfoort
- ouderenpastoraat -
(0348) 481514
Oud. H.A. (Harrie) in 't Veld
Schagen 2
- voorzitter kerkenraad - contactpersoon evangelisatie -
(0348) 433750
Diaken H. (Hans) van Ballegooijen
Schansbos 19
- diaken - financiële administratie diakonie -
(0348) 422456
Diaken H.W. (Wim) van Setten
Den Engh 3
- voorzitter diaconie - 
(0348) 448442
Diaken W.J. (Hans) van Butselaar
Molentocht 10
-diaken - contactpersoon zendingscommissie-
(0348) 433890
Diaken T.F. (Theo) van Vliet
De Bleek 19, Montfoort
- jeugddiaken -
(0348) 471105
 
De ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde lidmaten van de gemeente op voordracht van de kerkenraad. De gemeente krijgt vooraf de gelegenheid om aanbevelingen bij de kerkenraad in te dienen.