Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Linschoten
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

Christus regeert Zijn gemeente middellijk, door de dienst van mensen: de ambtsdragers. Zij vormen de kerkenraad.

In de gereformeerde traditie gaat de instelling van het ambt terug op de bemoeienis van God met ons. Hij vraagt naar ons. Hij komt tot ons in Zijn Woord door middel van de prediking van het Evangelie. Keer op keer wil Hij naar ons omzien. Zo stelt God Zich in Christus in de ambten tegenover de gemeente en wil Hij door middel van de ambtsdrager- voor Zijn gemeente de Herder zijn om het verlorene te zoeken. Hierin komt het bijzondere karakter van het ambt naar voren. Het ambt is geen instelling van mensen of een functie in de gemeente, maar Gods zoekende liefde om te behouden. Christus heeft -om Zijn gemeente te hoeden, te bewaren en (terug) te brengen tot wat haar in Hem geschonken is- de ambten ingesteld. De ambtsdragers vertegenwoordigen Christus in het midden van de gemeente. Van hieruit zijn zij zowel met gezag bekleed als tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Anderzijds is de kerkenraad ook de vertegenwoordiging van de gemeente.

De kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen, is:

  • verantwoordelijk voor de voortgang van de zuivere bediening van het Woord van God en de sacramenten;
  • geroepen tot herderlijke zorg in al zijn facetten aan allen die tot de gemeente behoren of nog zullen worden toegebracht;
  • gehouden om opzicht uit te oefenen over leer en leven van de gemeenteleden en daarin zelf het goede voorbeeld te geven;
  • belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente.   
 
Positie kerkenraad Positie kerkenraad
Wij mogen als gemeente weten dat we onderdeel zijn van één lichaam in Christus (1 Kor 12: 12-13 ). Alle leden van de gemeente zijn geroepen hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente heeft gegeven (Ef. 4:7 ).

De kerkenraad heeft hierin een aparte taak, zoals geschreven in Efeziërs 4: 11-13. 

'En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.’

De kerkenraad staat niet boven de gemeente, maar zal haar dienen om haar roeping en taak te volbrengen. Dat doet de kerkenraad door initiatieven te nemen, door te instrueren, door voorbeeld te geven, door vastheid te bieden, te stimuleren, te coördineren, te beslissen, processen te bewaken en te corrigeren.

Daarbij laten de ambtsdragers in de kerkenraad zich ook zelf steeds toerusten, zodat ze op de juiste wijze hun ambtswerk verantwoord doen. Bij het beleid wordt de gemeente betrokken in een tweerichtingsverkeer, in bezinning, motivering, doordenking en het uitdragen van het beleid. We denken hierbij aan de bijbelse prediking, goed onderricht, de wijze van leidinggeven en de bevordering van het gemeenteLzijn. Zo breed mogelijk zetten we gemeenteleden in bij de verdere invulling van taken in de kerk. De uiteindelijke doelstelling van alles wat er binnen de gemeente gebeurt, is Gods eer en het heil van mensen (binnen en buiten de gemeente).
 
Samenstelling Samenstelling

De kerkenraad bestaat uit de predikant, 11 ouderlingen (waarvan 2 ouderlingen-kerkrentmeester) en 4 diakenen.

Ds. B.M. van den Bosch, Dorpsstraat 51
- predikant -
(0348) 412110
Oud. D.G. (Dirk) Zuijderduijn, De Jongstraat 3
- scriba -
(06) 14 656576
Oud. G. (Gerrit) van der Stok, Heeswijk 78, Montfoort 
- ouderling-kerkrentmeester (voorzitter) -
(0348) 474405
Oud. C. (Corne) Oppelaar Raadhuisstraat 6
- ouderling-kerkrentmeester (Secretaris) -
(0348) 416445
Oud. J.G. (Giacomo) van Hoven, G. van der Valk Boumanstraat 3
- wijkouderling -
(0348) 402466
Oud.G.J. (Gert-Jan) van Halum, Duiker 78
- wijkouderling -
06-30123218
Oud. J.R. (Justin) de Jong, Korte Linschoten WZ 22
- wijkouderling -
(0348) 480618
Oud R.M. (Rob) van Butselaar, Meidoornlaan 7
- jeugdouderling -
(0348) 430772
Oud. T.J. (Teus) Kok, Oostwijk 38
- wijkouderling en contactpersoon zendingscommissie-
(0348) 419177
Oud. R. (Ruud) Wesselink, Bovenkerkweg 29 Montfoort
- wijkouderling - 
(0348) 498090
Oud. A.C. (Arjen) van der Ree, Oostwijk 7
- technisch voorzitter Kerkenraad en contactpersoon evangelisatie -
(0348) 433533
Oud. H.A. (Harrie) in 't Veld, Schagen 2
- wijkouderling -
(0348) 433750
Diaken H. (Hans) van Ballegooijen, Schansbos 19
- diaken - financiële administratie diakonie -
(0348) 422456
Diaken H.W. (Wim) van Setten, Den Engh 3
- diaken -
(0348) 448442
Diaken C. (Cees) Joosse, Laan van Overvliet 8
- voorzitter diaconie-
(0348) 420519
Diaken T.F. (Theo) van Vliet, De Bleek 19, Montfoort
- jeugddiaken -
(0348) 471105
 
De ouderlingen en diakenen worden gekozen door de stemgerechtigde lidmaten der gemeente op voordracht van de kerkenraad. De gemeente krijgt vooraf de gelegenheid om aanbevelingen bij de kerkenraad in te dienen.

 Broeders Oppelaar, v/d Stok, en van Halum staan niet op de foto.

 
Volmachtformulier ambtsdragersverkiezingen Volmachtformulier ambtsdragersverkiezingen
Klik hier voor het volmachtformulier ambtsdragersverkiezingen.
 
 
 

Inloggen


 
Aanmelden kerkdiensten
 
Kerkboekje voor de kinderen voor zondag 20 september
meer
 
Kerkklanken bewaarnummer sept./okt. 2020

 
 
Live uitzendingen | archief kerkdiensten

 
 
Zambia Project 2021

 
Gebruiksplan St. Janskerk Linschoten

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.