Pastoraat

Pastoraat komt van het Latijnse woord ‘pasco’, dat betekent: weiden, hoeden, onderhouden, laten groeien. In het pastoraat gaat het om de herderlijke zorg in en ten dienste van de gemeente. Ambtsdragers hebben hierin een bijzondere taak en verantwoordelijkheid, maar in het ambt aller gelovigen zijn daarnaast alle gemeenteleden geroepen naar elkaar om te zien.

Pastoraat is essentieel in het gemeente-zijn, tot opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk. Pastoraat is omzien naar elkaar. Meeleven in tijden van verdriet, vreugde of zorg. Maar ook met elkaar spreken over het Evangelie, mensen aanscherpen in hun christenLzijn en eenvoudigweg contact houden met mensen die op enige wijze verbonden zijn aan de gemeente: met een liefdevol oog, open oor en een warm hart.

Het ambtelijk pastoraat wordt onderscheiden in het reguliere huisbezoek en andere specifieke vormen van pastoraat. De kerkenraad streeft een zo optimaal mogelijke afstemming tussen prediking en pastoraat na. Naar een uitspraak van Calvijn gaat het er om de gemeente bij het Woord te bewaren, te wijzen op de verzoening in Christus. Predikant, ouderlingen en bezoekbroeders zoeken op huisbezoek dan ook naar de doorwerking van het Woord van God in het leven.

Daarnaast willen we tot zijn recht laten komen dat in de Bijbel de gemeente het lichaam van Christus heet (1 Kor 12; Ef. 4). De leden zijn dan ook voor elkaar verantwoordelijk en ieder lid heeft eigen gaven gekregen om de gemeente mee op te bouwen tot eer van Christus, die het Hoofd is van Zijn gemeente. In pastoraat en opzicht over de gemeente zal blijken dat de gemeente, ook doordeweeks, een gemeenschap is van onderlinge zorg vanuit de liefde van Christus. Ouderen én jongeren zijn in beeld. We stimuleren elkaar in de gemeente ook tot onderling pastoraat: het omzien naar elkaar is een roeping van de hele gemeente. De gemeente heeft de roeping een pastorale gemeente te zijn. Maar pastoraat staat niet op zichzelf. Vaak gaat het samen met diaconaat, toerusting of missie.  
 

Opzet en werking Pastoraat

De Hervormde Gemeente is verdeeld in 5 wijken. De opdeling in wijken is voornamelijk geografisch bepaald. Om de wijken een enigszins vergelijkbare omvang en samenstelling te geven, is er een aantal uitzonderingen op deze regel.

Voor elke wijk is er een wijkouderling. U kunt met hem contact opnemen voor zaken van praktische of pastorale aard. In bijzondere pastorale situaties, bijvoorbeeld langdurige ziekte, zullen wijkouderling en predikant onderling afspraken maken over af te leggen bezoeken. Daarnaast is er één ouderling verantwoordelijk voor het ouderenpastoraat. 

In situaties rond overlijden en crisispastoraat kunt u normaal gesproken het beste rechtstreeks met de predikant contact opnemen. Gedurende de vacaturetijd benadert u hiervoor uw wijkouderling of de scriba.

Voor elke wijk is er een zogenaamd wijkteam. Naast de wijkouderling bestaat dit wijkteam uit een diaken, een bezoekbroeder, een lid van evangelisatiecommissie en een lid van de HVD. Eén keer per jaar komen zij samen voor onderlinge afstemming. Waar nodig informeren zij elkaar over pastorale zaken in de wijk. Hierbij geldt overigens dat iets dat in vertrouwelijkheid is verteld, ook niet gedeeld zal worden met andere wijkteamleden!

Voor een overzicht van de wijkindeling en wijkteam klik hier.

Huisbezoek

Het doel van huisbezoek is: vrucht zoeken op de prediking, het peilen van het geestelijk welzijn van de gemeente. Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven met de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE, het persoonlijk geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en de sacramenten en de huisgodsdienst (de Bijbel lezen en gebed). Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek.

Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde leden elke 2 jaar worden bezocht.

Een bezoek wordt door 2 personen gebracht, doorgaans een vast koppel van wijkouderling en bezoekbroeder. Een alleenstaande wordt bezocht door de wijkouderling (alleen). De wijkouderling maakt zelf de afspraken voor de bezoeken. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Regelmatig verslag van algemene bevindingen uit huisbezoeken in het consistorieoverleg is van belang, mede met het oog op de Woordverkondiging. Daarnaast is signalering aan de predikant en zo nodig de kerkenraad van belang bij gebleken bijzondere pastorale en/of diaconale nood.  

Ziekenbezoek

Wanneer gemeenteleden in het ziekenhuis verblijven worden ze gewoonlijk één keer per week bezocht. Opname en ontslag graag tijdig melden bij de predikant (of wijkouderling in vacaturetijd). In geval van langdurige ziekte vindt het bezoek afwisselend plaats door wijkouderling en predikant. Wanneer zieken thuis of in een verzorgingstehuis verblijven wordt de bezoekfrequentie afgestemd op de situatie.

Crisispastoraat

Gemeenteleden kunnen door allerlei uiteenlopende omstandigheden zoals door rouw, psychische klachten, huwelijksmoeilijkheden, gezinsproblemen, verslaving en werkloosheid in een crisissituatie terecht komen. Een crisissituatie heeft z'n weerslag op het geloofsleven. Predikant en wijkouderling willen graag zoveel mogelijk, namens de Heere zelf en namens de gemeente, in dergelijke omstandigheden meeleven en waar mogelijk begeleiding bieden. Wie zich in een crisissituatie bevindt en meeleven wenst, bijvoorbeeld in de vorm van bezoek neme gerust met de predikant of wijkouderling contact op.

Rond een sterfbed of bij acute nood is de predikant eerste aanspreekpunt, in andere gevallen de wijkouderling.

Wanneer men bij een sterfgeval wil dat de predikant de begrafenis leidt, gelieve men zo spoedig mogelijk contact met hem op te nemen. Het eventuele tijdstip van de rouwdienst dient in overleg met hem bepaald te worden. Doorgaans zal de begrafenisondernemer dit afstemmen.

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

De leden van de Hervormde Vrouwendienst (HVD) maken deel uit van de wijkteams. Doel is het bezoeken van gemeenteleden, die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. Hierbij wordt het blad "Licht in de avond" aangereikt. Daarnaast kunnen gemeenteleden bezocht worden die bijzondere zorg behoeven. Ook kunnen gemeenteleden zelf een beroep doen op de HVD bij moeilijke situaties. Minimaal eenmaal per jaar komen de dames bij elkaar in vergadering. Verder vergaderen zij per wijkteam.

Algemeen contactpersoon is:
Mevr. J.M. Langenberg, De Beide Vlooswijkenlaan 8 tel. 416778

Geboorte- en doopbezoek

Ieder die de geboorte van een kind te kennen geeft, wordt (zo mogelijk) in de kraamtijd bezocht. Eens per twee maanden wordt de mogelijkheid geboden een kind te laten dopen. Meestal vindt de doopdienst plaats op de laatste zondagmorgen van een even maand. Deze gelegenheid wordt altijd in het kerkblad bekend gemaakt. In de week voorafgaand aan de doopdienst ontvangen de ouders doopbezoek. Aan de hand van een boekje, dat bij de doopaangifte wordt uitgereikt of aan de hand van het doopformulier wordt gesproken over de rijke betekenis van het sacrament van de Heilige Doop en/of over de geloofsopvoeding in het gezin.

Huwelijksbevestiging- en inzegening

Het huwelijk is een geschenk van God. De kerkenraad ziet graag, dat echtparen in een kerkdienst de Heere voor hun huwelijk danken, elkaar voor Gods aangezicht trouw beloven en Gods zegen over hun huwelijk vragen. Men gelieve tijdig contact op te nemen met de predikant om datum en tijdstip van de huwelijksdienst vast te stellen. Circa een maand voor de huwelijksdatum heeft de predikant een gesprek met het bruidspaar. In dat gesprek kan nader kennis gemaakt worden, de kerkdienst worden doorgesproken en één en ander besproken worden aangaande een christelijk huwelijk. Er wordt naar gestreefd elk voorjaar 3 avonden huwelijkscatechese aan te bieden.

Bezoek aan randkerkelijken

Zij die te kennen geven geen huisbezoek (meer) te willen ontvangen, worden, zo mogelijk en indien gewenst, bezocht door de evangelisatiecommissie. Hierbij kan gezocht worden naar mogelijkheden voor andere vormen van gemeentecontact. De kerkenraad wil graag zo lang mogelijk de band met de rand-kerkelijken onderhouden.

Nieuw ingekomenen bezoek

De vertegenwoordiger van de evangelisatiecommissie in het wijkteam draagt ook zorg voor het kennismakingsbezoek bij nieuw ingekomenen. Wanneer de gegevens binnen zijn -helaas is dit nogal eens vertraagd-, wordt zo snel mogelijk een bezoek gebracht. Hierbij kunnen dan ook de administratieve gegevens worden gecorrigeerd/aangevuld.