Doelstelling

Het hoge doel van het evangelisatiewerk binnen en namens de gemeente is om mensen die vervreemd zijn van of onbekend zijn met het Evangelie te wijzen op de Heere Jezus als onze Redder en Verlosser. Dit kan alleen wanneer de gemeente in haar geheel zich bewust is van haar missionaire taak, zodat ze zich geroepen weet om te getuigen in alle verbanden waarin ze zich gesteld weet. De evangelisatiecommissie heeft als doel om de gemeente daarvan bewust te maken en daarnaast te stimuleren en te ondersteunen om die missionaire roeping concreet vorm te geven. Vanuit de trouw en de almacht van God weten we dat de Heilige Geest machtig is om door allerlei barrières en belemmeringen heen te breken, en dat de Heere nooit laat varen wat Zijn hand eenmaal begon.

Activiteiten evangelisatiecommissie

Via allerlei activiteiten probeert de evangelisatiecommissie gestalte te geven aan die roeping en doelstelling voor verschillende doelgroepen. In onderstaande figuur is zichtbaar gemaakt welke activiteiten er plaatsvinden of welke de evangelisatiecommissie voornemend is te organiseren. Ook maakt dit duidelijk op welke doelgroep deze activiteit gericht is. Er moet een goede balans gezocht worden tussen de doelgroep en mate van toegankelijkheid van de activiteit. Onder de doelgroep randkerkelijk wordt in dit kader verstaan diegenen die toch nog enige verbondenheid of interesse kennen. Bijvoorbeeld mensen die eerder een gemeente bezochten maar door omstandigheden het contact hiermee verloren zijn en buiten beeld zijn geraakt. Anderzijds kunnen dit ook niet-kerkelijke mensen zijn waarbij een interesse is ontstaan en die overwegen om een gemeente te gaan bezoeken.

Volwassenen

Voor deze doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

Bezoek nieuw ingekomen gemeenteleden - Nieuw ingekomen leden van de gemeente ontvangen bezoek van de evangelisatiecommissie. Zij overhandigt namens de gemeente een welkomstpakket en nieuw ingekomenen wordt gewezen op informatie over de gemeente op de website. Nieuw ingekomen gemeenteleden worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan een kring. De wijkouderling ontvangt een kort verslag van het contact. Daarin wordt ook gemeld of er vervolgbezoek (huisbezoek) kan volgen.

- De Alpha-cursus - is een kennismakingscursus over het christelijk geloof en biedt deelnemers gelegenheid om binnen de context van de christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op vragen van hun leven. De Alpha-cursus duurt tien avonden en een zaterdag.
Voor jongeren is er de Alpha - Youth. Dit is een cursus die jongeren helpt antwoorden te vinden op de kernvragen van het christelijk geloof. De Alpha - Youth duurt 10 avonden en is bedoeld voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Alphacursussen richten zich op mensen die:

  • meer willen weten van het christelijk geloof, maar er niet mee zijn opgegroeid

  • die met het christelijk geloof zijn opgegroeid en die de basis ervan nog eens onder de loep willen nemen.

  • die pas christen zijn geworden die hun geloof nog eens van het begin willen doordenken

Het is alweer enkele jaren geleden dat binnen Linschoten een Alpha-cursus is georganiseerd. In de komende beleidsperiode is de EC voornemend, al dan niet in samenwerking met de protestantse gemeente, dit opnieuw aan te bieden.

- Toerusting – Vanuit de doelstelling om de gemeente te ondersteunen in hun missionaire roeping is de EC voornemend om middels gemeenteavonden of cursussen de gemeente toe te rusten. De EC zal hierbij gebruik maken van materiaal en diensten van de IZB.

Jeugd en jongeren


Voor deze specifieke doelgroep worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

- Tentdagen - Doelgroep zijn de rand- en buitenkerkelijke kinderen van 4-12 jaar. Ook hier is het doel om kinderen op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast zijn de tentdagen samenbindend voor onze eigen gemeente en kunnen we iets van het ‘gemeente-zijn’ uitstralen in ons dorp. De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn; waar naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven. De tentdagen worden jaarlijks gehouden in de voorlaatste week van de zomervakantie van woensdag t/m vrijdag. Op zondagmorgen is er een afsluitende evangelisatiedienst in de kerk. Voor de tentdagen wordt gebruik gemaakt van toerustend materiaal van de HGJB.

Tienerkamp - Doelgroep zijn de eigen tieners in de leeftijd van 12-15 jaar met de nadrukkelijke wens dat zij ook rand- en buitenkerkelijke vrienden of vriendinnen hiervoor uitnodigen. Het doel is om tieners op een laagdrempelige wijze in aanraking te brengen met het Evangelie. Tieners uit de eigen gemeente zijn welkom, maar worden wel gevraagd een vriend of vriendin uit de doelgroep mee te nemen. Het tienerkamp wordt jaarlijks gehouden, in aansluiting op de tentdagen.

Aansluiting kerk en school - Jaarlijks ondersteunt de evangelisatiecommissie in samenwerking met de Protestantse Gemeente, de lokale christelijke basisschool middels het aanreiken van materiaal in de week van gebed. Ook een rondleiding/puzzeltocht in de kerk behoort tot de activiteiten. In dit kader zou ook bid- en dankdag meer aandacht kunnen krijgen op de scholen. De EC is voornemend in deze beleidsperiode hierover na te denken.

- Verbinding met Jeugdraad - Het is belangrijk dat er verbinding is tussen de jeugdraad en de evangelisatiecommissie, zodat ook randkerkelijke kinderen uitgenodigd worden voor het jeugdwerk.

Samenstelling evangelisatiecommissie

De Evangelisatie commissie bestaat uit:

 
mw. H. (Henriëtte) Bosse
- wijk 1 - 
 
dhr. J. (John) Bakker
- wijk 2 - penningmeester
 
dhr. A.J. (Aart-Jan) Rietveld 
- wijk 3 - 
 
dhr. E. (Eric) Bakker
- wijk 4 -
 
mw. T. (Tirza) Vreeken
- wijk 5 -
 
dhr. H. (Harrie) in 't Veld, Schagen 2
- voorzitter - contactpersoon vanuit kerkenraad
tel. 433750