Huisbezoek

Het doel van huisbezoek is: vrucht zoeken op de prediking, het peilen van het geestelijk welzijn van de gemeente. Huisbezoek is niet vrijblijvend. Een belangrijk aspect is de ontmoeting waarin plaats is voor hartelijke belangstelling en meeleven met de persoonlijke en gezinsomstandigheden. Kenmerk van het huisbezoek is daarbij, dat het gaat om de toespitsing op het leven met de HEERE, het persoonlijk geloofsleven en het meeleven binnen de gemeente, de uitwerking van de prediking en de sacramenten en de huisgodsdienst (de Bijbel lezen en gebed). Schriftlezing en gebed behoren tot de wezenlijke onderdelen van het huisbezoek.

Uitgangspunt voor het huisbezoek is dat alle geregistreerde leden elke 2 jaar worden bezocht.

Een bezoek wordt door 2 personen gebracht, doorgaans een vast koppel van wijkouderling en bezoekbroeder. Een alleenstaande wordt bezocht door de wijkouderling (alleen). De wijkouderling maakt zelf de afspraken voor de bezoeken. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld en gestimuleerd. Regelmatig verslag van algemene bevindingen uit huisbezoeken in het consistorieoverleg is van belang, mede met het oog op de Woordverkondiging. Daarnaast is signalering aan de predikant en zo nodig de kerkenraad van belang bij gebleken bijzondere pastorale en/of diaconale nood.  

terug